Stadgar för Svensk Förening för beteendevetenskap inom smärta

 • Reviderade vid årsmöte 2016-04-21. Ersätter tidigare stadgar från 2008-05-29 och 1996-04-04.

  pdf doc

§ 1 SVENSK FÖRENING FÖR BETEENDEVETENSKAP INOM SMÄRTA

Svensk förening för beteendevetenskap inom smärta (SFBIS) är en ideell och autonom förening. Föreningens syfte är att samla psykologer och socionomer som arbetar med smärta och att samarbeta med associerade föreningar och andra yrkesföreningar inom smärta.


§ 2 MÅLSÄTTNINGAR

SFBIS vill främja samarbete, utbildning och utveckling inom smärtvård och forskning och verka för opinionsbildning rörande smärta. Föreningen vill vara ett forum för erfarenhetsutbyte med praktisk, klinisk, teoretisk och forskningsmässigt intresse. Utöver detta vill SFBIS:

 • samordna utbildningsinsatser
 • samla kunskaper och bidra till utveckling av kunskaper, metoder och arbetssätt
 • sprida information
 • samverka med andra yrkesgrupper och patientföreningar om smärta
 • bidra till diskussion och utveckling av området så väl praktiskt, kliniskt och forskningsmässigt
 • främja den vetenskapliga utvecklingen inom området smärta och intresset för smärta i samhället och inom hälso- och sjukvård
 • verka för ett interprofessionellt synsätt på smärta och smärtvård
 • verka för utbildningsinsatser inom smärta för att öka kunskap och förbättra förståelse och behandling av smärtpatienter på professionell och allmän nivå
 • arrangera möten och vetenskapliga konferenser
 • verka för ett vetenskapligt synsätt och hög vetenskaplig kvalitet


§ 3 SAMARBETEN

SFBIS vill samverka med andra yrkesföreningar inom smärta och bidra till ett interprofessionellt synsätt. SFBIS har tidigare ingått i Swedish pain society (tidigare Svenskt smärtforum). Sedan Swedish pain society blev en autonom förening är SFBIS och andra yrkesföreningar associerade föreningar. SFBIS bibehåller ett nära samarbete med Swedish pain society och andra yrkesföreningar inom smärta. Bland annat genom Swedish pain society har föreningen kontakt med andra yrkesföreningar, Scandinavian association for the study of pain (SASP), International association for the study of pain (IASP) och the European pain federation (EFIC).

Associerade föreningar:
Swedish pain society


§ 4 ARBETSFORMER

Föreningen anordnar sammankomster inom området smärta. Här ska föreningen beakta de olika ingående professionernas intressen. Föreningen ska arbeta aktivt för utbyte av information och kunskap med Swedish pain society och andra yrkesföreningar inom smärta. Föreningens styrelse ansvarar för såväl program som ekonomi avseende föreningens årliga möte och andra sammankomster om inget annat avtalas.


§ 5 MEDLEMSKAP

Som medlem i SFBIS kan antas person som har ett yrkesrelaterat/forskningsrelaterat intresse för smärta och i yrket arbetar med de psykosociala och beteendemässiga aspekterna av smärta. Personen ska vara psykolog eller socionom, eller studerande på psykolog- eller socionomutbildning. Även andra yrkespersoner kan antas i de fall arbetsuppgifterna är likvärdiga till psykologer och socionomer inom smärtverksamhet eller innefattar forskning inom smärta. Medlem behöver inte vara bosatt i Sverige. Styrelsen beslutar i det enskilda fallet.

Ansökan om medlemskap ställs till styrelsen. Ansökan sker genom att person som uppfyller medlemskriterierna betalar in medlemsavgiften och anger kontaktuppgifter. Ansökan ställs per epost eller brev till styrelsen (ordförande) i de fall personen inte är psykolog eller socionom. Påföljande år räcker förnyad inbetalning för fortsatt medlemskap. Styrelsen beslutar om medlemskap vid ordinarie styrelsemöte.

Som medlem räkas den som beviljats medlemskap och betalat in medlemsavgift aktuellt räkenskapsår. Utträde ur föreningen meddelas styrelsen. Medlem som inte betalt årsavgiften 1 februari innevarande år anses ha utträtt ur föreningen.

Associerad föreningsmedlem äger inte rösträtt eller medlemskap i SFBIS.

Styrelsen kan utse hedersmedlem. Hedermedlemskap kan föreslås till styrelsen av en medlem med en motivering. Förslag behandlas av styrelsen och beslutas av årsmötet. Till hedersmedlem kan utses person som i sin gärning verkat för föreningen och/eller bidragit till kunskap om smärta och smärtbehandling. Hedersmedlemskap är livslångt men styrelsen kan besluta om att avsluta hedersmedlemskap.


§ 6 ETABLERA ASSOCIERAT SAMARBETE

Förening som önskar bli associerad förening till SFBIS ska inkomma med en skriftlig ansökan till föreningens ordförande. Ansökan behandlas av styrelsen. För att en ny förenings skall kunna bli associerad till Swedish Pain Society krävs att styrelsen enhetligt samtycker till beslutet. Slutgiltigt beslut fattas av nästkommande årsmöte. Associerade föreningar ska ha liknande målsättningar som SFBIS och ha intresse för interprofessionellt samarbete.

Associerade föreningar som önskar att avbryta samarbete med Swedish Pain Society anmäler det till föreningens styrelse. Utträdet vinner laga kraft vid nästkommande styrelsemöte. Associerad förening som inte aktivt deltar och bidrar till samarbete och dialog med föreningen under en längre tid anses utträda ur samarbetet och upphör att vara en associerad förening.


§ 7 STYRELSEN

Styrelsen väljs av medlemmar i SFBIS. Styrelsen bör utgöras av ordförande samt ytterligare 4 ledamöter och 2 suppleanter. Både socionomer och psykologer ska vara representerade i styrelsen. En lik fördelning eftersträvas. Mandattid är 2 år. Ordförande och halva styrelsen väljs det ena året och andra halvan nästa år. Vid ett konstituerande möte utser styrelsen vice ordförande, sekreterare, kassör, vetenskaplig sekreterare, medlemsansvarig samt andra funktioner efter behov. Om styrelsemedlem avgår under mandatperiod träder suppleant in. Styrelsen kan även, efter samråd med valberedningen, utse en ersättare till ledig post den resterande delen av mandatperioden.


§ 8 STYRELSENS ARBETSFORMER

Styrelsen sammanträder på kallelse av ordföranden minst två gånger per år.
Ordföranden är skyldig att sammankalla styrelsen om två eller fler ledamöter begär det.

Styrelsen är beslutsmässig när minst halva antalet ledamöter är närvarande. Omröstning i styrelsen sker öppet om ej annat begärs. Vid lika röstetal har ordföranden utslagsröst.

Protokoll ska föras vid möte. Protokoll från styrelsens möten skall tillsändas samtliga ledamöter och föreningens revisorer.

Vid årsmötet ska verksamhetsberättelse och ekonomisk berättelse föredras av föreningens ordförande och kassör. En revisionsberättelse föredras av en av revisorerna. Årsmötet beslutar om ansvarsfrihet för styrelsen. Beslut om stadgeändringar fattas på årsmötet.

Styrelsen ska arbeta för ett nära samarbete med Swedish pain society och andra yrkesföreningar inom smärta. Ordförande och andra styrelsemedlem ska aktivt engagera sig i associerade föreningars arbete och i de internationella föreningarnas arbete. Det är önskvärt att en styrelsemedlem ingår i Swedish pain societys styrelse. Det är önskvärt att styrelsemedlemmar också innehar medlemskap i Swedish pain society, så väl som i SFBIS.


§ 9 VALBEREDNING

Valberedningen bör bestå av två personer med olika yrkesbakgrund En utses till sammankallande. Val av valberedning sker vid årsmötet. Mandatperioden är ett år. Förslag till styrelseval upprättas av valberedningen innan årsmötet och ska vara styrelsen tillhanda minst två veckor innan årsmötet. Både socionomer och psykologer ska vara representerade i styrelsen. En lik fördelning eftersträvas.


§ 10 FIRMATECKNING

Firma tecknas av ordförande och kassör var för sig.


§ 11 RÄKENSKAPSÅR

Föreningens räkenskapsår är kalenderår (1 januari - 31 december).


§ 12 REVISION

Vid årsmötet skall en revisor och en revisorsuppleant väljas på ett år.

Revisorerna skall med självständighet och objektivitet omsorgsfullt granska organisationens verksamhet jämte räkenskaper och styrelsens förvaltning. Därvid skall iakttas att fattade beslut inte strider mot föreningens stadgar eller mot årsmötesbeslut. Revisorerna skall iaktta god revisionssed.

Organisationens räkenskaper skall vara avslutade den 31 december och ska senast sex veckor innan årsmöte överlämnas till revisorerna. Revisorerna återställer räkenskaperna och lämnar in revisionsberättelse senast två veckor innan årsmötet.


§ 13 ÅRSMÖTE

Kallelse till årsmöte annonseras på hemsidan senast en månad innan årsmötet. Medlemmar och associerade föreningarna ska ges möjlighet att i god tid ta ställning till frågor som ska behandlas på årsmötet.

Vid årsmöte behandlas följande frågor:

 1. Mötets öppnande
 2. Mötets behöriga utlysande
 3. Val av mötesordförande
 4. Val av mötessekreterare
 5. Val av två justeringspersoner tillika rösträknare
 6. Fastställande av dagordning
 7. Fastställande av röstlängd
 8. Verksamhetsberättelse
 9. Resultat och balansräkning
 10. Revisionsberättelse
 11. Styrelsens ansvarsfrihet
 12. Val av styrelseordförande
 13. Val av styrelseledamöter och suppleanter
 14. Val av valberedning
 15. Val av revisor och revisorssuppleant
 16. Motioner (se nedan)
 17. Förslag till verksamhetsplan och budget för det kommande verksamhetsåret
 18. Fastställande av medlemsavgiftens storlek
 19. Övriga frågor
 20. Mötets avslutande

Extra föreningsmöte ska hållas när styrelsen eller minst 15 medlemmar begär det. Kallelse till extra föreningsmöte publiceras på hemsidan och/eller sänds till medlemmar senast en vecka innan mötet.


§ 14 MOTIONER

Föreningens medlemmar kan lämna motion till årsmötet. Motionen ska vara styrelsen tillhanda senast 30 dagar före årsmötet. Styrelsen ska med sitt yttrande framlägga motionen för årsmötet.


§ 15 BESLUT

På årsmöte och medlemsmöten har varje närvarande medlem en röst. Styrelsens ledamöter har ej rösträtt vid beslut om ansvarsfrihet för styrelse samt val av revisorer och valberedning. Omröstning i sakfrågor sker öppet och vid lika röstetal avgörs frågan av mötesordförande. Omröstning vid val sker slutet om någon begär det och vid lika röstetal avgörs valet genom lottning.


§ 17 ARBETSGRUPPER

Styrelsen kan utse arbetsgrupper för särskilda syften exempelvis gällande utbildning, forskning, arbete med informationsfrågor etc.


§ 18 FINANSIERING

Föreningens arbete skall huvudsakligen finansieras genom inkomster från arrangemang i föreningens regi samt genom medlemsavgifter. Som ideell förening ska ekonomiskt överskott av verksamheten, undantaget en buffert för oförutsedda utgifter, komma medlemmarna tillgodo.


§ 19 MEDLEMSAVGIFTER

Medlemsavgift beslutas vid årsmötet. Det bör finnas olika prisnivåer för ordinarie medlem, studerande medlem, pensionär och hedersmedlem. Som pensionär räknas person som mottar pension. Som studerande räknas person som är inskriven på bas- eller forskarutbildning vid högskola/universitet.


§ 20 STADGEÄNDRING

Ändring av stadgarna beslutas av årsmötet med enkel majoritet. Skriftligt förslag om ändringar ställs till föreningens styrelse minst två månader före årsmötet. Förslag till stadgeändring kan framföras av styrelsen, en grupp av medlemmar eller av enskild medlem. Förslag till stadgeändring ska tillsammans med styrelsens yttrande ska publiceras på hemsidan eller sändas till medlemmar per epost i god tid innan årsmötet.


§ 21 UPPLÖSNING AV FÖRENINGEN

Beslut om upplösning av föreningen fattas av årsmötet med 4/5-dels majoritet. Samtidigt skall beslut fattas om hur tillgångar och skulder ska fördelas.Reviderat av styrelsen 2016-02-22