Välkommen till oss!

Svensk förening för beteendevetenskap inom smärta (SFBIS) är en yrkesförening för psykologer och socionomer som arbetar inom området smärta. SFBIS är en ideell förening och har till ändamål att samla kunskap om metoder och arbetssätt, att sprida information, att samverka med andra yrkesgrupper kring smärtverksamhet samt att samla psykologer och socionomer som arbetar i smärtverksamhet till diskussion och utveckling av området praktiskt, kliniskt och forskningsmässigt.

SFBIS har tidigare ingått i Swedish pain society. I och med ny organisation från 2017 är vi och andra yrkesföreningar inom smärta associerade föreningar till Swedish pain society.

sfbis_log1

KALLELSE TILL SFBIS ÅRSMÖTE 2020-10-06

 • Tid: 2020-10-06 kl. 18.00-18.30

  Plats: digitalt via Skype business

  På grund av Covid-19 hölls inte smärtsymposium och årsmöte i våras, därför bjuder vi nu in till ett digitalt årsmöte.

  Alla medlemmar är välkomna. Vi är tacksam om ni kan skicka ett kort mail till sfbis.info@gmail.com så att vi vet om att du vill delta. Länk till konferensen skickas ut per epost.

  Årsmötets dagordning:

  1. Mötets öppnande
  2. Mötets behöriga utlysande
  3. Val av mötesordförande
  4. Val av mötessekreterare
  5. Val av två justeringspersoner tillika rösträknare
  6. Fastställande av dagordning
  7. Fastställande av röstlängd
  8. Verksamhetsberättelse
  9. Resultat och balansräkning
  10. Revisionsberättelse
  11. Styrelsens ansvarsfrihet
  12. Val av styrelseordförande
  13. Val av styrelseledamöter och suppleanter
  14. Val av valberedning
  15. Val av revisor och revisorssuppleant
  16. Motioner
  17. Förslag till verksamhetsplan och budget för det kommande verksamhetsåret
  18. Fastställande av medlemsavgiftens storlek
  19. Övriga frågor
  20. Mötets avslutande

  Hjärtligt välkommen!

  /Styrelsen SFBIS

[INSTÄLLT] SFBIS ställer in Smärtsymposium 26-27 mars 2020 pga Corona

 • I samband med ökad smittspridning och Folkhälsomyndighetens riktlinjer så har styrelsen beslutat att vi ställer in vårt Smärtsymposium och årsmöte 26-27 mars i Stockholm. Även Swedish pain societys utbildningsdag och årsmöte 13 mars är per idag inställt.

  Styrelsen i SFBIS undersöker möjlighet att arrangera vårt Smärtsymposium och årsmöte den 7 oktober 2020 i samband med höstens Smärtforum i Västerås. Mer information kommer framöver. Hoppas vi ses då!

  /Styrelsen SFBIS

Intressant rapport om Sveriges smärtvård

 • Nationellt uppdrag - smärta.
  Rapporten är en kartläggning över smärtvården i Sverige. Kartläggningen visar på brister och omotiverade skillnader i vård och behandling av patienter med kronisk smärta.

  Rapporten har tagits fram av en expertgrupp på uppdrag av Nationell Samverkansgrupp för Kunskapsstyrning (NSK). Rapporten utgör ett underlag för behovet av nationell samordning för området långvarig icke cancerrelaterade smärta hos vuxna.

  Expertgruppen föreslår i rapporten en nationell samordning av smärtvåren för att ta fram nationella rekommendationer kring patienter med långvarig smärta

SFBIS första hedersmedlemmar

 • 2016 valdes psykolog Rivano Fischer och psykolog Susanne Bergquist av årsmötet på styrelsens förslag till hedersmedlemmar i SFBIS efter att bägge tidigare ha varit ordföranden för föreningen under många år och länge varit aktiva inom smärtvården i Sverige. 2019 valdes igen på styrelsens förslag socionom Marie Löfgren och socionom Berit Björkman till hedersmedlemmar efter deras mångåriga engagemang för smärtvården i Sverige, föreningen och styrelsen. Marie, Berit och Marcelo har alla tre varit med ända sedan föreningens grundande 1996.

  Hjärtligt tack till alla våra hedersmedlemmar!

Vår e-postlista

 • Nu har SFBIS en epostlista där medlemmar kan utbyta information och diskutera relevanta frågor. Medlemmar får inbjudan till epostlistan när medlemsavgiften är inbetald. Acceptera inbjudan och sen kan du enkelt ta del av epostlistan via din egen mail.

Medlemskap

 • Medlemsavgiften är 150 kr och inbetalas till Postgiro 82 05 28-8.
  OBS: Glöm inte att ange en e-postadress då det är viktigt för att kunna ge alla medlemmar de fördelar som det är att vara en del av föreningen!

  Sprid gärna information till andra kollegor som arbetar med smärta och som kan vara intresserade av studiedagarna och föreningen.

 • Symbol på www.sfbis.se: Endast för medlemmar

  Beskrivning: När du ser denna symbol betyder det att det finns en skyddad fil eller sida i närheten av symbolen. Det är bara medlemmar i föreningen som har tillgång till dessa filer och sidor. Symbolen hittar du bland annat i Arkivet och på sidorna för studedagarna.

  Om du har glömt ditt lösenord så kontakta vår ordförande via mail (som hittas på sidan: Styrelsen). (Du får svar nästa gång hen har läst och behandlat ditt mail).

Bli medlem

Här finns något för både medlemmar och för er som vill bli eller bara är nyfikna på vår förening. Mycket av den information som hittas här är till för våra medlemmar och vill du Bli medlem går det givetvis bra, och sådan information här.

SFBIS är en
associerad förening till:

swedishpainsociety.com_log1
Swedish Pain Society